Informacija apie musInformacija apie atsiskaitymusInformacija vartotojamsDokumentaiViešieji pirkimaiSusisiekite su mumisVykdomi ir įgyvendinti projektaiNaudingos nuorodos
UAB „Prienų vandenys“
Informacija apie mus


Įmonė UAB „Prienų vandenys“ paskirti viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju

Pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą įmonės tiekiančios geriamajį vandenį ir (ar)  tvarkančios nuotekas privalo būti paskirtos viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir (ar) nuotekų tvarkytoju iki 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Prienų vandenys“ 2015 m. lapkričio 26 d. Prienų rajono savivaldynės tarybos sprendimu paskirti viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

Įmonės UAB „Prienų vandenys“ vykdomos veiklos licencija

Pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą iki 2015 m. lapkričio 1 d. visi ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, privalo gauti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduodamas licencijas. UAB „Prienų vandenys“ 2015 m. balandžio 30 d. pateikė prašymą išduoti licenciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Prienų rajono savivaldybėje.  Komisija 2015-06-04 bendrovei išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją įvertinus pagal finansinių, vadybinių ir technologinių pajėgumų kriterijus. Tai įrodo, jog bendrovės teikiamos paslaugos atitinka visus kokybės reikalavimus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje.

 Istorija

Reorganizuojamos Kauno teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos Prienų cecho pagrindu 1991 m. rugsėjo 16 d. Prienų rajono valdyba įregistravo Prienų valstybinę vandens tiekimo įmonę. Įmonė teikė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų m. gyventojams, įmonėms ir organizacijoms. 1992 m. prie šios įmonės prijungus Prienų rajono komunalinio ūkio valdybą, įmonė reorganizuota į Prienų valstybinę vandens tiekimo ir komunalinių paslaugų įmonę. Tuo metu įmonėje dirbo daugiau nei 150 darbuotojų. Įmonė teikė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, šiukšlių ir gamybos atliekų surinkimo ir transportavimo, gyventojų šiukšlių ir atliekų surinkimo ir transportavimo, statybinių atliekų sutvarkymo, vandens paskirstymo ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, kapinių priežiūros, gatvių, šaligatvių valymo, želdinių priežiūros, žiemos metu gatvių, šaligatvių valymo, barstymo smėliu ir smėlio-druskos mišiniu darbus, gatvių apšvietimo ir kitas komunalines paslaugas. 1993 m. įmonė įsikūrė buvusiose Prienų KMK patalpose Pramonės g. 7, Prienai.Keičiantis LR įstatymams, teisės aktams 1995 m. rugsėjo 27 d. Prienų rajono savivaldybė įmonę įregistravo kaip specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Prienų vandenys“, kurios specialiosios paskirties statusas vėliau buvo panaikintas ir bendrovė tapo uždarąja akcine bendrove „Prienų vandenys“. Prie UAB „Prienų vandenys“ reorganizuojant 2005 m. buvo prijungtas Jiezno komunalinis ūkis, tuo pačiu perimant visas teises ir pareigas. Bendrovė paslaugas teikė ne tik Prienų mieste, bet ir visame Prienų rajone.

UAB „Prienų vandenys“ teikiamos paslaugos

Vandens tiekimas
 

Prienų rajone vartotojams centralizuotai tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Prienų rajone UAB  „Prienų vandenys“  tiekia vandenį 2 -iems miestams, 18 - ai gyvenviečių ir kaimų : daugiau kaip 12 tūkst. gyventojų ir daugiau kaip 200 įmonių. Vartotojai vandeniu aprūpinami  iš  26  gręžinių esančių 25 m. – 180 m. gylyje. Vanduo pakeliamas vandenvietėse sumontuotais siurbliais, kurių pagalba vandentiekiu žemės gelmėse išgautas vanduo pasiekia vartotojus.

2014 m. iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 498 tūkst. m3 vandens, iš jų tik 373,6 tūkst. m3 pateikta vartotojams. Akivaizdžiai matosi, kad išgauto ir parduoto vandens kiekis žymiai skiriasi. Tam įtakos turi vandentiekio linijų gedimai, techniniuose procesuose panaudojamas vanduo, neteisėti prisijungimai, vartotojų nesąžininga veikla bei kt. Tačiau galima pasidžiaugti, kad palyginus su 2013 m. vandens netektys sumažėjo net 23,3 tūkst. m3.
Nuotekų šalinimas

Prienų rajone UAB  „ Prienų vandenys“ centralizuoto  nuotekų šalinimo paslauga naudojasi 2 miestai, 6 gyvenvietės ir kaimai : daugiau kaip 3,7 tūkst. vartotojų (apie 9,0 tūkst. gyventojų) bei daugiau kaip 150 įmonių. Centralizuotai šalinančių nuotekas gyventojų nuolat daugėja. To pasekoje, mažėja aplinkos tarša, gerėja buitinės sąlygos vartotojams. UAB „Prienų vandenys“ eksploatuoja 7 atskiras buitinių nuotekų sistemas su 17 perpumpavimo stočių, kuriomis nuotekos patenka į nuotekų valymo įrengimus, o išvalytos tampa nekenksimingos, nepavojingos sveikatai. Prienų mieste surenkamos nuotekos perpumpuojamos į UAB „Birštono vandentiekis“ priklausančius valymo įrenginius, esančius 10 km nuo pirmojo pakėlimo siurblinės.

Kiekvienais metais įmonė UAB „Prienų vandenys“ pašalina apie 150 tūkst. m3 iš gyventojų ir apie 100 tūkst. m3  iš įmonių. Augant prisijungusių prie nuotekų tinklų vartotojų skaičiui pašalintų nuotekų kiekis didėja neproporcingai. Nemaža dalimi prie šių rodiklių skirtumo prisideda esama ekonominė padėtis regione, sąlyginai silpnas pramonės sektorius.

Nuotekų išvežimas ascenizacinėmis mašinomis

UAB „Prienų vandenys“ įmonėms ir privačių namų savininkams, kurie neturi galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, naudojasi nuotekų išvežimu ascenizacinėmis mašinomis paslauga, kaip nuotekų šalinimo alternatyva. Iš gyventojų bei įmonių nuotekos surenkamos mašinomis, kurios pritaikytos nuotekų išsiurbimui ir transportavimui į nuotekų perpumavimo stotis ir tuo pačiu į valymo įrenginius. Šiai paslaugai bendrovė turi tris pritaikytas fekalijų surinkimo mašinas ir cisterną su traktoriumi, kurių kiekviena, vienu kartu gali sutalpinti iki 3,5 kūb. m. nuotekų

Avarijos ir eksploataciniai darbai

Esantys gyvenvietėse ir kaimuose seni vandentiekio ir nuotekų tinklai - tampa pagrindine avarijų priežastimi. Vien per 2014 metus buvo likviduota 173 avarijos vandentiekio tinkluose ir 199 avarijos nuotekų tinkluose. Siekiant sumažinti reagavimo į avarijas reakcijos laiką – paskirti darbuotojai, modernioje dispečerinėje, stebi vandens gavybos rodiklius ir informuoja atsakingus asmenis esant reikšmingiems pasikeitimams. Apie įvykusią avariją taip pat gali informuoti ir vandentiekio vartotojai ar kiti asmenys. Ilgametę patirtį turintys darbuotojai operatyviai pašalins gedimą bei užtikrins tolimesnį kokybiško geriamojo vandens tiekimą.

Geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra

2014 m. Bendrovės didžiausia ir vertingiausia investicija buvo – Tyliosios gatvės nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai, iš viso rekonstruota apie 360 m. nuotekų linijos. Šiems darbams buvo pasitelkta nauja technologija: į seno vamzdyno vidų įtraukiant naują glaudžiai priglundantį vamzdį, kuris visiškai perima esamo vamzdyno funkciją. Kita ne ką mažiau svarbi investicija – Balbieriškio bei Skriaudžių vandens gerinimo įrenginių statyba. Balbieriškyje nutiesus naujus tinklus, pastačius naują vandens bokšto talpyklą, padidėjus sunaudojamo geriamojo vandens apimtims, senieji vandens gerinimo įrenginiai nebegalėjo tinkamai atlikti savo funkcijos, dėl to nuspręstą juos pakeisti naujais, galingesniais, techniškai priderintais prie vandens bokšto. Išmontuojant senuosius Balbieriškio vandens gerinimo įrenginius, efektyviai panaudoti senieji statiniai Skriaudžių  vandens gerinimo įrenginių statybai, perkeliant tinkamas naudojimui konstrukcijas bei sumontuojant naują įrangą. Po šių darbų, visas higienos normas atitinkantis vanduo pradėtas tiekti ir Skriaudžių gyvenvietėje Balbieriškyje pastaraisiais metais vyksta daug pasikeitimų vandentvarkos srityje. Baigtos projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje bei nuotekų tinklų keitimas Prienuose“ veiklos, bei pradėtas ir beveik įgyvendintas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas”. 2014 m. gegužės 26 d. UAB  „Prienų vandenys”, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė biudžeto lėšų naudojimo  sutartį  dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas” finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą”. Projekto esmė - vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Prienų rajone. Projekto tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų išplėtimas Prienų rajono Balbieriškio gyvenvietėje. Projekto įgyvendinimo metu numatoma nutiesti 2,102 km vandentiekio ir 1,687 km nuotekų surinkimo tinklų. 108 gyventojams bus sudaryta galimybė prisijungti prie įrengtų naujų vandentiekio tinklų ir 108 gyventojams prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2014 m.gegužės 26 d. Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2015 metų gegužės 26 d.
Avarinė tarnyba
Informacija apie musInformacija apie atsiskaitymusInformacija vartotojamsDokumentaiViešieji pirkimaiSusisiekite su mumisVykdomi ir įgyvendinti projektaiNaudingos nuorodos