Informacija apie mus

Informacija apie atsiskaitymus

Informacija vartotojams

Dokumentai

Viešieji pirkimai

Susisiekite su mumis

Vykdomi projektai

Naudingos nuorodos
Avarinė tarnyba
Informacija apie mus

Istorija

Reorganizuojamos Kauno teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos Prienų cecho pagrindu 1991 m. rugsėjo 16 d. Prienų rajono valdyba įregistravo Prienų valstybinę vandens tiekimo įmonę. Įmonė teikė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų m. gyventojams, įmonėms ir organizacijoms.

1992 m. prie šios įmonės prijungus Prienų rajono komunalinio ūkio valdybą, įmonė reorganizuota į Prienų valstybinę vandens tiekimo ir komunalinių paslaugų įmonę. Tuo metu įmonėje dirbo daugiau nei 150 darbuotojų. Įmonė teikė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, šiukšlių ir gamybos atliekų surinkimo ir transportavimo, gyventojų šiukšlių ir atliekų surinkimo ir transportavimo, statybinių atliekų sutvarkymo, vandens paskirstymo ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, kapinių priežiūros, gatvių, šaligatvių valymo, želdinių priežiūros, žiemos metu gatvių, šaligatvių valymo, barstymo smėliu ir smėlio-druskos mišiniu darbus, gatvių apšvietimo ir kitas komunalines paslaugas. 1993 m. įmonė įsikūrė buvusiose Prienų KMK patalpose Pramonės g. 7, Prienai.

Keičiantis LR įstatymams, teisės aktams 1995 m. rugsėjo 27 d. Prienų rajono savivaldybė įmonę įregistravo kaip specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Prienų vandenys“, kurios specialiosios paskirties statusas vėliau buvo panaikintas ir bendrovė tapo uždarąja akcine bendrove „Prienų vandenys“. Prie UAB „Prienų vandenys“ reorganizuojant 2005 m. buvo prijungtas Jiezno komunalinis ūkis, tuo pačiu perimant visas teises ir pareigas. Bendrovė paslaugas teikė ne tik Prienų mieste, bet ir visame Prienų rajone.
 

UAB „Prienų vandenys“ teikiamos paslaugos

Vandens tiekimas 

Prienų rajone vartotojams centralizuotai tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Prienų rajone UAB  „Prienų vandenys“  tiekia vandenį 2 -iems miestams, 18 - ai gyvenviečių ir kaimų : daugiau kaip 12 tūkst. gyventojų ir daugiau kaip 200 įmonių. Vartotojai vandeniu aprūpinami  iš  26  gręžinių esančių 25 m. – 180 m. gylyje. Vanduo pakeliamas vandenvietėse sumontuotais siurbliais, kurių pagalba vandentiekiu žemės gelmėse išgautas vanduo pasiekia vartotojus.

 

Išgaunamo vandens kiekiai nuo 2010 m. sumažėjo ir stabilizavosi mažesnių dydžių intervale (512 tūkst. kūb. m. – 522,1 tūkst. kūb. m.). Mažesnes vandens gavybos apimtis lėmė sumažėjusios vandens netektys. Vandens paklausos poreikis paskutiniais metais ženkliai sumažėjo, ko priežastimi tapo ekonominė, demografinė situacija šiame regione. Šiuo metu įmonės gamybinei pajėgumai viršija esamą vandens paklausą, todėl įmonė neturėtų didelių problemų atsiradus didesniam, kokybiško geriamojo vandens poreikiui patenkinti.  


 

 
 

 


Nuotekų šalinimas

 

Prienų rajone UAB  „ Prienų vandenys“ centralizuoto  nuotekų šalinimo paslauga naudojasi 2 miestai, 6 gyvenvietės ir kaimai : daugiau kaip 3,7 tūkst. vartotojų (apie 9,0 tūkst. gyventojų) bei daugiau kaip 150 įmonių. Centralizuotai šalinančių nuotekas gyventojų nuolat daugėja. To pasekoje, mažėja aplinkos tarša, gerėja buitinės sąlygos vartotojams. UAB „Prienų vandenys“ eksploatuoja 7 atskiras buitinių nuotekų sistemas su 17 perpumpavimo stočių, kuriomis nuotekos patenka į nuotekų valymo įrengimus, o išvalytos tampa nekenksimingos, nepavojingos sveikatai. Prienų mieste surenkamos nuotekos perpumpuojamos į UAB „Birštono vandentiekis“ priklausančius valymo įrenginius, esančius 10 km nuo pirmojo pakėlimo siurblinės.

Kiekvienais metais įmonė UAB „Prienų vandenys“ pašalina apie 150 tūkst. m3 iš gyventojų ir apie 100 tūkst. m3  iš įmonių. Augant prisijungusių prie nuotekų tinklų vartotojų skaičiui pašalintų nuotekų kiekis didėja neproporcingai. Nemaža dalimi prie šių rodiklių skirtumo prisideda esama ekonominė padėtis regione, sąlyginai silpnas pramonės sektorius.

 


 

Nuotekų išvežimas ascenizacinėmis mašinomis

UAB „Prienų vandenys“ įmonėms ir privačių namų savininkams, kurie neturi galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, naudojasi nuotekų išvežimu ascenizacinėmis mašinomis paslauga, kaip nuotekų šalinimo alternatyva. Iš gyventojų bei įmonių nuotekos surenkamos mašinomis, kurios pritaikytos nuotekų išsiurbimui ir transportavimui į nuotekų perpumavimo stotis ir tuo pačiu į valymo įrenginius. Šiai paslaugai bendrovė turi tris pritaikytas fekalijų surinkimo mašinas ir cisterną su traktoriumi, kurių kiekviena, vienu kartu gali sutalpinti iki 3,5 kūb. m. nuotekų.  

 

Avarijos ir eksploataciniai darbai

Esantys gyvenvietėse ir kaimuose seni vandentiekio ir nuotekų tinklai - tampa pagrindine avarijų priežastimi. Vien per 2013 m. vandentiekio tinkluose įvyko 244 avarijos. Siekiant sumažinti reagavimo į avarijas reakcijos laiką – paskirti darbuotojai, modernioje dispečerinėje, stebi vandens gavybos rodiklius ir informuoja atsakingus asmenis esant reikšmingiems pasikeitimams. Apie įvykusią avariją taip pat gali informuoti ir vandentiekio vartotojai ar kiti asmenys. Ilgametę patirtį turintys darbuotojai operatyviai pašalins gedimą bei užtikrins tolimesnį kokybiško geriamojo vandens tiekimą.

 

Geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra

Vienu pagrindinių tikslų 2013 m. išliko projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje bei nuotekų tinklų keitimas Prienuose“ įgyvendinimas. Nors visos projekto veiklos baigtos jau 2012 m., tačiau didžiausias iššūkis – pajungti gyventojus prie naujai nutiestų tinklų – išliko. Pagal projekto fizinius rodiklius, prie naujai nutiestų tinklų turėtų pasijungti 338 gyventojai (gyventojų skaičius apskaičiuojamas remiantis vienam būstui tenkančiu vidutinių gyventojų skaičiumi, Prienų rajone nustatytas 2,4 koeficientas), tačiau pasijungimai vyksta gana vangiai ir 2013 m. gruodžio mėn. tebuvo pasijungę 108 gyventojai (sudarytos 45 vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartys). Tikslų įgyvendinimo terminas – 2015 m., taigi Bendrovė deda visas pastangas, kad juos pasiektų.

Balbieriškyje pastaraisiais metais vyksta daug pasikeitimų vandentvarkos srityje. Kaip jau minėta, baigtos projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje bei nuotekų tinklų keitimas Prienuose“ veiklos, pakeista susidėvėjusi vandens bokšto talpa (Prienų rajono savivaldybės lėšomis), visos centralizuotai surenkamos nuotekos valomos ir visiškai išvalomos naujai pastatytuose valymo įrenginiuose. Bendra Balbieriškio vandentvarkos sistemų būklė ženkliai pagerėjo. Pakeitus vandens bokšto talpą, priderinus bei sureguliavus siurblį nugeliažinimo įrenginiuose, užtikrinamas nenutrūkstamas kokybiško geriamojo vandens tiekimas gyventojams, bei pastovus slėgis gaisriniuose hidrantuose. Taip pat paklota apie 300 m. drenažo tinklų, kad po nugeležinimo filtrų praplovimo vanduo galėtų nutekėti, nesikauptų aplink vandenvietę.
Siekiant didesniam Balbieriškio gyventojų skaičiui suteikti galimybę pasijungti prie centralizuotų tinklų, 2013 m. buvo ruošiama bei pateikta paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl lėšų skyrimo iš ES Sanglaudos fondo. Dėl ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių, parama 2013 m. nebuvo skirta, tačiau numatyta reikiamas lėšas įtraukti į 2014-2020 m. ES
Struktūrinės paramos programą. Tikimės per 2014 m. pakloti dar apie 2,1 km vandentiekio ir 1,7 nuotekų tinklų.


Jiezno krašte atnaujinta ir pakeista apie 350 m. vandentiekio tinklų, nuotekų siurblinėje pakeistas nuotekų siurblys.
Išlauže rekonstruoti valymo įrenginiai iš ES Sanglaudos fondo lėšų, prisidedant Prienų rajono savivaldybei, taip pat pastatyta nauja nuotekų siurblinė, bei paklota apie 2 km spaudiminės nuotekų linijos. Pakuonyje perklota apie 300 m. vandentiekio tinklų. Skriaudžių vandenvietėje pastatas vandens siurblys su dažnio pavara, kurio dėka galima užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą, bei sumažinti elektros energijos sąnaudas. Veiveriuose pastatytas naujas siurblys valymo įrenginiuose.2013 m. pastatytos vandens ruošyklos Vyšniūnuose, Užuguostyje, Kašonyse, Šilavote, Purvininkuose bei Pieštuvėnuose. Pajungus vandens ruošyklas, žmonėms tiekiamas visas higienos normas atitinkantis geriamasis vanduo.

 

Informacija apie musInformacija apie atsiskaitymusInformacija vartotojamsDokumentaiViešieji pirkimaiSusisiekite su mumisVykdomi projektaiNaudingos nuorodos